سيمای جهموری اسلامی ايران

ديشب که اتفاقی تلويزيون جمهوری اسلامی را نگاه ميکردم نزديک بود شاخ در بيارم...
شبکه ۳ يه سريال عشقی و رمانيتيک نشون ميداد که قصه عشق يه راهبه از دير سنت ماريا به خزانه دار کوفه در زمان يزيد بود.
تصور کنيد داود ميرباقری نامه عشقی بنويسه...
واقعا متن نامه های ماريا به شوذب تکون دهنده و رمانتيک بود. و سکانسی که ماريا و شوذب به خاطر عشق ممنوع از طرف مسيحيان مورد تهديد قرار ميگيرند که تکه تکه ميشوند و ماريا تمام گناهان را به گردن ميگيره......
حتما اين سريال رو شنبه شب ها نگاه کنيد

/ 1 نظر / 5 بازدید
پانته آ

چه غلطها! :smile: راستي من هم انقلاب و تظاهرات و اينها رو خوب يادمه. شايد در موردشون نوشتم.