نميدانم پس از مرگم چه خواهد شد
نميخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت
ولی بسيار مشتاقم که از خاک گلويم سوتکی سازد
گلويم سوتکی باشد به دست طفلکی گستاخ و بازيگوش
و او يکريز و پی در پی دم گرم خودش را در گلويم سخت بفشارد
و خواب خفتگان خفته را آشفته سازد
بدينسان بشکند دائم سکوت مرگبار را

/ 0 نظر / 4 بازدید