قصه تمام شده

حذف شد ، تمام شد رفت. نرود میخ آهنی در سنگ...

/ 4 نظر / 14 بازدید
نسرین

نرود ... نرود... نرود... واقعاً نرود!!!

شيما

حذف شد؟ تمام شد ؟ چی شده ؟ میشه توضیح داد ؟

...

آخیییییی مظلومک...

جودی

ماجرا چیه؟ما میخواستیم بیاییم عروسی.لباس بدوزیم یا نه؟