جستن
يافتن
و انگاه
به اختيار برگزيدن
و از خويشتن خويش
باروئي پي افكندن-
اگر مرگ را از اين همه ارزشي بيش تر باشد
حاشا كه هرگز از مرگ هراسيده باشم

/ 0 نظر / 4 بازدید