کاشکی يکی بود مارو با هم آشتی ميداد.
کاشکی چشامون باز تو چشم هم ميافتاد.....

/ 2 نظر / 6 بازدید
نوشی

از دست من کاری برمياد؟

پدر

نه نوشی جان ممنون خراب کاری کردم اساسی (-: