يک آهنگ دوست داشتنی

اي دير به دست آمده بس زود برفتي
آتش زدي انـدر من و چون دود برفتي
چون آرزوي تنـگـدلان ديـر رسـيدي
چون دوستي سنگدلان زود برفتي
...
ناگشته من از بند تو آزاد ، بجستي
ناکرده مرا وصل تو خشنود، برفتي
هر روز بيفزود همي لطف تو با من
چون در دل من عشق بيفزود برفتي ...

/ 0 نظر / 4 بازدید